pil pil pil pil
Laurids Poulsen [1109]
(1729-1778)
Kirsten Andersdatter [1110]
(1732-1802)
Thøger Jensen Sodborg [2090]
(1714-1789)
Maren Christensdatter Dahl [2094]
(1716-1767)
Poul Larsen Nørgaard [1107]
(1759-1845)
Karen Thøgersdatter [1108]
(1757-1831)
Anders Poulsen [1238]
(1790-1851)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Malene Andersdatter [1443]

Anders Poulsen [1238]

  • Født: 29 Nov. 1790, Helligsø, Helligsø Sogn, Refs Herred, Thisted Amt 815
  • Dåb: 19 Dec. 1790, Helligsø Kirke 815
  • Ægteskab (1): Malene Andersdatter [1443] den 29 Jan. 1815 i Stagstrup Kirke
  • Død: 9 Sep. 1851, Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt i en alder af 60 år 816
  • Begravet: 21 Sep. 1851, Stagstrup Kirkegård 816

punkttegn   Et andet navn for Anders var Anders Povelsen.815

Billede

punkttegn  Notater:

Anders kom til at bo i Stagstrup, det var vistnok hans Kone Magdalenes Forældres Gaard, de kom til at bebo, den laa ved den sydvestlig Hjørne af Kirkegaarden, men dens Jorder gik i Vest, tværs over Landevejen helt ned til Engen, foruden et Stykke Hede længere Nord, ogsaa vesten for Landevejen. Det var saavidt jeg har forstaaet en Gaard paa omkring G Tdr. Hartkorn, men Bygningerne var vistnok meget daarlige, thi da vor Farbroder havde boet derinde i Byen paa det inderste Hjørne af Jorden, begyndte han at gøre Forberedelser til at flytte Gaarden et Stykke vestenfor Landevejen. Som alle andre den Gang brugte, naar de vilde bygge, byggede han i Nærheden af hvor Gaarden skulde ligge en lille Teglovn; saadanne Teglovne, der kun skulde bruges til en Gaards Behov, rummede som Regel 5 á 7 Tusinde Mursten, og som Brændsel benyttedes Tørv. Leret blev som Regel æltet med Heste eller Fækreaturer, der gik rundt i Æltestedet indtil man skønnede, at det var æltet nok, saa blev Leret strøget i Forme og lagt paa Fladen og Siden og vendt, indtil de var tørre nok til at brændes. Gaardens Folk gjorde selv alt Arbejde, saavel ved Tilvirkning og Brænden af Mursten som Æltning og Pasning og Hjemkørsel af Tørvene; men alle hjalp ogsaa med ved dette Arbejde, baade Mand, Kone, Døtre og Tjenestepiger. Nok er det, min Farbroder brændte Mursten og fik flyttet Gaarden ud fra Kirkebyen. Stuehuset blev helt opført af nyt med Grundmur paa alle Sider og murede Gesimser; de gamle Udhuse blev derimod flyttede til den nye Plads. I Stuehuset var der Lergulve i alle Væ-relser. Vor Farbroder var en ren Slider; naar vi en Gang imellem kørte til Thisted til Marked eller deslige, kørte vi gerne hjemmefra saa tidlig, at vi kunde komme til Stagstrup om Morgenen tidlig; men naar vi kom dertil, kom Farbroder Anders gerne barfodet hjem i Regn og Kulde, han havde da været ude at flytte Kreaturer og Faar; men han døde ogsaa af Brystsvaghed, da han var knap 60 Aar. Han var meget lidt omhyggelig med sin Paaklædning eller brød sig synderlig om, hvorledes han saa ud, men han havde et eget Greb paa at opdrætte gode Plage og godt Ungkvæg, som han altid kunde sælge til gode Priser. 418,817


Billede

Anders blev gift med Malene Andersdatter [1443] [MRIN: 709], datter af Anders Jacobsen [89718] og Ingeborg Christensdatter [89719], den 29 Jan. 1815 i Stagstrup Kirke. (Malene Andersdatter [1443] blev født den 16 Jul. 1785 i Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt,818,819 døde den 12 Mar. 1876 i Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt 819 og blev begravet den 22 Mar. 1876 i Stagstrup Kirkegård 819.)


punkttegn  Parnotater:

Stamliste i 3die Led over den 4de af Povl Lavrsen Nørgaards Børn, Anders Povlsen, født 1790, død 1850, boede i Stagstrup, gift med Magdalene Hansdatter; de havde 3 Sønner og 3 Døtre. Den ene af Sønnerne døde omtrent 20 Aar gammel. De andre 2 Sønner og alle 3 Døtre levede til de blev voxne og gifte og kom i gode Hjem. jeg kan kun anføre deres Navne og hvem de var gifte med og hvor de har boet, men er ikke sikker paa, at det er den rette Rækkefølge, da de allesammen for mange Aar siden er døde, og der er saa godt som ingen tilbage af deres Børn.


Anders Povlsens Børn i Rækkefølge efter Hukommelse.

1. Jesper Andersen, boede i et Hus sydvest fra sin Fødegaard, gift 2 Gange; i første Ægteskab var der 3 Børn. En Søn hed Poul, rejste til Amerika, tjente nogle Penge og vilde rejse hjem, men blev overfalden og dræbt. Desuden en Søn, Anders, der var noget tungnem ligesom Faderen, opholdt sig i Aarhus, hvor han døde; Der var ogsaa en Datler, som vistnok er død.

2. Karen Andersdatter, gift med Anders Mørk, boede i en Gaard i Gruerup, hvor de i mange Aar svarede en stor Aftægt til en Enke, som de havde købt Gaarden af. De havde 3 Børn: Jens, Magdalene og Povl. Saa længe de leverede den store Aftægt var de meget dygtige og sparsommelige, men da Enken døde og de ikke skyldte noget paa Gaarden var Børnene lige bleven voxne; de tog meget i Byen og modtog mange Besøg, saa de ikke passede Bedriften, begyndte Velstanden at svinde. Sønnerne blev gifte og købte Hjem. Faderen kavtionerede for dem, og da han ikke kunde indfri sin Kavtionsforpligtelse, blev Gaarden solgt, og de Gamle var ruinerede. Datteren kom ud at tjene, men er nu gift med en rig, hjemvendt Amerikaner og boer i Aarup.

3. Inger Marie, gift med Enkemand Kr. Dover i Stagstrup, ingen Børn.

4. Mariane, gift 2 Gange, boede i Kallerup; hun døde ung, men efterlod sig en Datter, som jeg ikke kan opspørge.

5. Povl Andersen døde omtr. 20 Aar gammel af Brystsvaghed.

6. Anders Kr. Andersen var den yngste; han tog meget tidlig Styret fra Faderen, der paa Grund af Overanstrængelse tidlig blev svag. Da Sønnen var 17 a 18 Aar, tog han saa omtrent hver Markeds-dag og Torvedag til Thisted og kom stadig mere og mere be-ruset hjem om Aftenen eller Natten. Han var en Snes Aar, da hans Fader døde. Gaarden var ham sikret mod at svare Aftægt til sin Moder. Da han skulde være Soldat solgte han en stor Hedeparcel for at kunne stille for sig til Militærtjenesten. Solgte snart efter af Gaardens bedste Jorder, fortsatte med Drikkeriet, gik bagisens fra Gaarden og rejste til Amerika; han var gift, men havde ingen Børn.

© Informationer fra denne side må ikke bruges i anden sammenhæng uden tilladelse og uden angivelse af kilde.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7 Jun. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af preben@gravgaard-kristensen.dk