pil pil
Povel Paaske Lauridsen [1111]
(1675-1760)
Gertrud Jensdatter [1112]
(1695-1758)
Anders Jespersen [1116]
(omkr 1684-1761)
Maren Andersdatter [1117]
(1689-1755)
Laurids Poulsen [1109]
(1729-1778)
Kirsten Andersdatter [1110]
(1732-1802)

Poul Larsen Nørgaard [1107]
(1759-1845)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Thøgersdatter [1108]

Poul Larsen Nørgaard [1107] 553

  • Født: 1759, Skjoldborg, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt 554
  • Dåb: 5 Aug. 1759, Skjoldborg, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt 554
  • Ægteskab (1): Karen Thøgersdatter [1108] den 1 Maj 1783 i Skjoldborg Kirke 552
  • Død: 7 Dec. 1845, Helligsø, Helligsø Sogn, Refs Herred, Thisted Amt i en alder af 86 år 555
  • Begravet: 21 Dec. 1845, Helligsø Kirkegård 555

punkttegn   Andre navne for Poul var Poul Lavrsen, Povl Laursen, Povl Lavrsen Nørgaard, Povel Larsen og Poul Lauritsen.555

Billede

punkttegn  Notater:

Barnebarnet Ole Thøgersen fortæller: Min bedstefar, Poul Lavrsen, blev født i Skjoldborg i 1759. 1. Maj 1783 flyttede han sammen med hustruen, Karen Thøgersdatter, til Elsø paa Mors, hvor de boede til 1787, da han købte halve Nørgaard i Helligsø for 599 Rdlr., af Hartkorn 3 Td. 5 3/4 Skp.
Det var den vestre halve Nørgaard, som min Bedstefader købte af Jens Jakobsen, der flyttede til Villerslev; en Sønnesøn af ham tjente omkring 1840 i 7 Aar hos mine Forældre i halve Nørgaard. Den anden halve Nørgaard laa lidt østenfor, og der var kun en smal Vej imellem begge Gaarde; de havde alle Steder deres Mark, Hede og Englodder Side om Side og af samme Størrelse, saa der er meget der tyder paa, at begge Nørgaarde før Udskiftningen har været samlet som én Gaard paa omtrent 7 Tdr. Hartkorn.
Jeg har liggende for mig det Skøde, som Jens Jakobsen har udstedt til min Bedstefader som Hjemmel paa halve Nørgaard; det ligner mest et Stykke gammel garvet Læder, men det er ogsaa 120 Aar gammel: Dette Skøde har jeg for 5 a 6 Aar siden erobret hos min Broder-datter i Aversi ved Haslev; hun havde fundet det mellem noget andet gammelt Papir i en gammel Chatol. Endelig foreligger her ogsaa et Skøde fra Lars Larsen Ting og et Skøde til Povl Nørgaard, paa et Stykke Brodjord, Eng og Hede, alt af Hartkorn 3 Skp. 3 Fdk. l 2/3 Alb. Købesummen og Dokumentets Datering er gaaet væk, men det ser af det tiloversblevne ud til, at de solgte Jorder ifølge det høje kongelige Rentekammers Tilladelse af 2. Juni 1788, er tilladt Lars Ting at afhænde det fra sin Ejendom. Derimod vides ikke noget om i hvilket Aarstal Povl Nørgaard har købt den saakaldte lille Gaard, der var beliggende øster ude i Byen; han nedbrød Bygningen og flyttede det hjem til Nørgaard, den havde omtr. 25 Tdr. Bygsædeland, der blev lagt til Nørgaard, hvorved Nørgaard fik 6 Tdr. 2 Skp. Hartkorn. Derimod ved man, at det var i 1804 at Povl Nørgaard opførte et nyt Stuehus ved Nørgaard; men den Gang var der gode Tider for Landbruget i Danmark, ligesom nu, idet hele Europa den Gang ligesom nu laa i Krig, og vi den Gang ligesom nu ved den dygtige Statsminister Bernstorfs Ledelse blev holdt udenfor Krigen, men kunde sælge baade Heste, Kvæg og Korn til høje Priser, jeg antager, at vor Bedstefader har solgt Kreaturer og Korn og købt Jord for Pengene, eller maaske han har laant Pengene eller købt Jorden paa Kredit og betalt det naar han fik Penge ind; der var jo ligesom nu høje Priser paa alt, hvad Bønderne og Herremændene havde at sælge for 100 Aar siden, men de, der var letsindige nok til at agere stor og ikke betale deres Gæld mens Pengene flød i Masse, gik efter Statsbankerotten bag fra det hele, da de af Statsbanken udstedte Sedler ikke kunde indløses, men omskreves til Rigsbankdalere, uagtet de var udstedte som Kurantdalere, og dernæst ved den lave Kurs paa disse nye Sedler, saa der var en Tid mellem 1814 og 20 at man for en af de gamle Rigsdalersedler ikke kunde faa mere end 1 Skilling kurant, men Kursen var varierende og var fastsat for korte Tidsperioder.
Jeg har set i min Bedstefaders Skattebog fra den Tid, at Skatten var meget forskellig om den betaltes i „Sedler og Tegn" eller i Metalværdi, f. Ex. Sedlernes laveste Kurstid: „1 Sedler og Tegn 100 Rd., i Metalværdi 1 Rd."; men disse fortvivlede Pengeforhold synes ikke at have berørt min Bedstefaders økonomiske Tilværelse, uagtet de foregik i hans bedste Manddomsaar, fra han var 50 indtil han blev 70 Aar. Det var netop i den Tid, da hans Børn blev voksne og gifte, og han hjalp dem allesammen til at bo i gode Hjem; men Landejendommene kostede ogsaa den Gang smaa Priser, det gjaldt jo om at tage noget for sig, holde sammen paa det man havde og ikke gere Gæld, saa gik det som af sig selv, da Værdierne var stadig stigende, Skatter og Udgifter var smaa, Livsfornødenhederne faa og Arbejdskraften kostede næsten ingenting, især i et Hjem, hvor der var voxne Børn, der var opfedt ved at arbejde baade ude og inde, saavel Sønner som Døtre, og skulde holde Tjenestefolkene ude.
Povl Lavrsen var lille, lav af Væxt, tør og mager, energisk og arbejdsom, noget fremtalende og kunde til Tider være noget grov i Munden. Naar han kom i Ordstrid med nogen, bandede han undertiden, hvad der den Gang ikke blev anset for uopdragen. Da han var over 80 Aar, kunde han gaa tilfods hen at besøge sin Datter i Svegaard og tilbage 1 Dagstid efter 4 Mil, og til Stagstrup til sin Søn og hjem igen 7 Mil.
Ved Familiehøjtideligheder havde han gerne en lille Rus paa, og naar der saa var en eller flere, der vilde diskutere med ham, raabte han saa højt, at man kunne høre ham over alie andre.
Hjemme drak han vel nok en Pægl Brændevin eller lidt mere daglig, men jeg har aldrig set ham kendelig beruset, en saadan lille Opstrammer var hans normale Tilstand. Han havde en sort 3 Pæglflaske staaende i Bunden af Skænken med Brændevin; naar den var tømt, satte han den op paa Skænkedøren, der altid stod nedslaaet, saa vidste min Moder at den skulde fyldes igen, og var det ikke besørget, naar han kom ind og vilde læske sig, gik han ud igen og mukkede nogle onde Ord af sig.
Han skar Hakkelse med en Haandskærekniv til 6 Heste og passede disse indtil 5 á 6 Dage før sin Død; saa gik han ind og gik i Seng, idet han sagde til min Moder: Nu kan jeg ikke mere; men indtil den Tid var der ingen der maatte skære Hakkelse eller give Hestene, det vilde han alene besørge; han døde nogle Dage efter, omtr. midt i December 1845, blev altsaa 86½ Aar gammel. Han havde betinget sig Aftægt og Beboelseslejlighed i Gaardens Østrehus, men han blev gaaende i Gaarden og fik Kosten, og det gik ret godt, da min Moder var en hjertensgod Kvinde. 417

punkttegn  Dødsnotater:

På Nørgaard

Billede

punkttegn  Om Poul

1. Konfirmation, 1777, Skjoldborg Kirke. 556


Billede

Poul blev gift med Karen Thøgersdatter [1108] [MRIN: 661], datter af Thøger Jensen Sodborg [2090] og Maren Christensdatter Dahl [2094], den 1 Maj 1783 i Skjoldborg Kirke.552 (Karen Thøgersdatter [1108] blev født den 20 Dec. 1757 i Helligsø, Helligsø Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, døde den 13 Aug. 1831 i Helligsø, Helligsø Sogn, Refs Herred, Thisted Amt 557 og blev begravet den 21 Aug. 1831 i Helligsø, Helligsø Sogn, Refs Herred, Thisted Amt 557.)

punkttegn  Om Poul og Karen

1. Forlovelse, 1 Apr. 1783, Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt. 552


© Informationer fra denne side må ikke bruges i anden sammenhæng uden tilladelse og uden angivelse af kilde.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Jan. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af preben@gravgaard-kristensen.dk