Jep Larsen [1751]
(Omkr 1640-Omkr 1706)
Margrethe Jensdatter [4019]
Lars Jepsen [1749]
(Omkr 1675-1734)
Maren Rasmusdatter [1750]
(Omkr 1690-1753)
Jep Larsen (Kloster) [1747]
(1726-1784)

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Maren Andersdatter [1748]

Jep Larsen (Kloster) [1747]

  • Born: 1726, Sennels, Sennels Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
  • Marriage (1): Maren Andersdatter [1748] on 11 Jul 1760 in Hillerslev Kirke
  • Died: 29 May 1784, Sennels, Sennels Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt at age 58
picture

bullet  General Notes:

Jep Larsen (Kloster) ses den 5. maj 1760 at have faaet fæste paa en ejendom i Sennels under Ullerupgaard gods. Fæstebrevet har følgende ord lyd:
"Lars Toft paa Ullerupgaard haver stæd og fæst saasom jeg og hermed stæder og bortfæster til Jep Larsen barnføed i Sennels det Sted ibm. som Christen Graversen sidst beboede, Skatter efter nye Landmaalingens matri-cul af 1 td. 2 skpr. 2 alb. hartkorn, hvilken bolig bemelte Jep Larsen hans livstid i fæste maae nyde bruge paa de conditioner at han betaler a-prili kvartall sidst forfalden og siden fremdeles alle kongelige Skatter og paabudde, som enten nu ere eller herefter allernaadigst paabudden vor- der, desligeste til martini førstkommende og siden aarlig i rette tiider efter Loven udreder Skyld Biug 1½ tønde udi Landgildemaal, samt forret det sædvanlige Hoverie lige med de øvrige Hoveri bønder og i det øvri ge reparerer og forbedrer Bygningen saaledes at samme kand staae for et fuldt Siun."
Efter Jep Larsen (Kloster)'s død blev der den 28. juni 1784 afholdt skifte i boet mellem enken Maren Andersdatter og børnene Anne, 23 aar, Lars, 18 aar, og Anders, 16 aar gammel, af hvilke sidstnævnte opholdt sig hos morbroderen i Skovsted, medens de to andre opholdt sig hjemme paa ejen dommen. Fra boets registrering og vurdering kan nævnes følgende effekter: I dagligstuen: 1 fyrretræsbord paa aaben fod og med skuffe under, vurderet til 2 mk., en fyrretræsskammel, 1 egetræsbænk og 2 fyrretræsskænke, 1 jern- kakkelovn med skuffe og ramme, vurderet til 6 rdr., 1 par sengesteder med tilhørende sengetøj bestaaende af olmerdugsoverdyner og underdyner, hoved og lagner, samt af mindre effekter bl.a. 5 røde fade, 15 lermælke-kar, 4 stentallerkner, 6 trætallerkner, 1 salmebog og 1 bønnebog. I den vestre stue: 1 lille fyrretræsbord med skuffe under, 1 gammel kiste uden hængsler, 1 lille flaske, 1 skammel, 1 gammel pisk og en fyrretræskiste, som indeholdt afdødes garderobe, nemlig: 1 sort vadmelskjol, 1 vadmelsvest, 1 par sorte skindbukser, 1 blaa vadmelsvest, 1 blaa vadmelskjol, endnu en gammel vadmelskjol, 1 hvid vadmelstrøje, 1 ny skindtrøje, 1 par gule skind bukser, 1 hvidt hatteslag, 1 "kallemanches" brystdug, 1 gammelt blaat vad hatteslag, 1 par blaa vanter, 1 par blaa strømper, 2 blaagarns skjor 1 par gamle støvler, 1 par sko med messingspænder, 2 kraver, 1 par halværmer, 2 halsklude, 1 sølvknap, 1 lærredskjorte med hornknapper, 2 par gamle sorte vadmelsbukser, 1 par gamle skindbukser, 1 gammel blaa vadmelstrøje, endnu 1 brystdug, 1 ældre skindtrøje, 1 par graa strømper og 2 hatte.
I et kammer i stuehuset fandtes bl.a. 1 øltønde, 1 lille ølanker, 1 otting, 4 sorte gryder, 1 fyrfad, 1 studsglas, 4 hornskeer, 3 træskeer og et krus med tinlaag. I melkammeret nævnes et par bygkværne, 1 loftstige, 1 selde, 2 sold, 4 kurve, 2 grynkurber, 2 gamle høleer med drag, 2 river og en gammel rok, medens der i frammerset bl.a. var 1 gruekobberkedel, vurderet til 1 rdr. 4 mk., 1 fyrrekar, 1 egekar, 1 kærne, 1 lille træbøtte, 1 ildklemme, 1 rist og trefod.
Af redskaber paa gaarden nævnes en gammel beslagen vogn med haver, lej rer, stænger og hamler, vurderet til 6 rdr., 1 par gamle beslagne forhjul samt møgfjelle, 1 plov med et langt jern og 2 skær, 1 harve med 3/4 jern- tænder, 1 trillebør, 1 tjærekande, 1 skærekiste med kniv, 1 gammel slibe med jernaksel, 1 sav, 1 økse, 1 spigerbor, 1 hammer, 1 hovtang, 2 plejle, 1 fork, 1 gammel rive, 1 hulskovl, 1 kasteskovl, 3 grebe, 2 skovle og 1 lang stige.
Af besætning paa gaarden nævnes blot en brun 4 aars hoppe, der vurdere des til 18 rdr., 1 gammel sort 13 aars hoppe til 7 rdr., 1 sortbroget 8 aars ko til 7 rdr., 1 graa studekalv, 1 rdr., 1 galtgris, 1 rdr. 1 mk., og 3 faar med 1 lam, 2 rdr. 2 mk.
Boets samlede aktiver opgjordes til 86 rdr. 2 mk. 10 skill., men her var en del gældsposter først og fremmest til herskabet paa Ullerup gaard, som forlangte bygningerne sat i stand for et samlet beløb paa ikke mindre end 56 rdr. Blandt de enkelte poster paa den temmelig store repa rationsoversigt kan nævnes 16 læs rør til straatag sat til 1 rdr. pr. læs, og 30 læs ler til 1 rdr. 1 mk. 8 skill., 10 kvinder paa egen kost i 1 dag for at slaa leret op paa væggene, 1 rdr. 4 mk., og en tømrer paa egen kost i 30 dage, 7 rdr. 4 mk.
Ud over de nævnte 56 rdr. til istandsættelse af bygningerne krævede herskabet endvidere et beløb til den besætning og de redskaber, som hav de været paa ejendommen ved fæstets overtagelse. Det drejede sig om 36 rdr. til 2 gode klovheste og 25 rdr. 3 mk. til 1 vogn, 1 plov og 1 harve. Paa gaardens loft fandtes en smule korn, men dette betragtedes ikke som væren nok til fodring af dyrene indtil høsten, hvorfor der blev opført en gældspost paa 3 rdr. 2 mk. til indkøb af 4 skpr. rug og 4 skpr. byg. Des kan nævnes, at det i høstens tid ville blive nødvendigt at betale 1 rdr. for en karl til at forrette det lovbefalede hoveriarbejde til her- regaarden. Til slut nævnes diverse mindre gældsposter, saaledes 4 rdr. til Christen Andersen i Skovsted og 1 rdr. til sr. Anders Grishauge i Thi sted for noget leveret hør. Selve skiftets afholdelse havde kostet 4 rdr. 3 mk. 8 skill., og boets samlede passiver blev herefter opgjort til ialt 138 rdr. 5 mk. 2 skill., et beløb der saaledes langt oversteg aktiverne, hvorfor der intet kunne blive til arv og deling. Enken ønskede imidlertid at fortsætte fæstet paa ejendommen, indtil sønnen Lars var gammel nok til at overtage den, og dette bevilgedes.
I de kommende 3 aar drev Maren Andersdatter derefter fæstegaarden vide hjulpet af sønnen Lars og datteren Anne, og i 1787 ses fæstet derpaa at være overgaaet til Lars, hos hvem Maren Andersdatter nu levede paa af tægt.
Jep Larsen (Kloster) er den første i slægten, der nævnes med tilnavnet Kloster, et tilnavn som han ikke hver gang nævnes med i de bevarede arki valier. Saaledes betegnes han blot Jep Larsen, da han i 1760 blev gift, medens hans hustru som fadder ved barnedaaber i Sennels i 1763 og 1770 kaldes Jep Klosters hustru. Han ses da heller ikke at have baaret til navnet, da han i 1760 fik fæste paa ejendommen, men paa skiftet efter ham 1784 betegnes han udtrykkelig Jeppe Larsen Kloster. Hvor dette tilnavn stammer fra, vides desværre ikke, idet der ikke paa egnen kendes nogen lo kalitet af det navn. Da tilnavnet først opstaar, efter at han har over taget ejendommen, er det muligt, at ordet Kloster netop har været knyttet til denne ejendom.

bullet  Birth Notes:

At hans fødested skal være Sennels, fremgaar af det til ham udstedte fæstebrev, for hans daab har ikke kunnet findes, idet Sennels sogns kirke begynder den 23. marts 1727.


picture

Jep married Maren Andersdatter [1748] [MRIN: 833], daughter of Anders Michelsen [1752] and Anne Pedersdatter Overgaard [1753], on 11 Jul 1760 in Hillerslev Kirke. (Maren Andersdatter [1748] was born in 1725 in Lille Hillerslev, Hillerslev Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1592 and died after 1801 in Sennels, Sennels Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt.)

bullet  

1. Engagement, 30 Jun 1760. 1592


© Informationer fra denne side må ikke bruges i anden sammenhæng uden tilladelse og uden angivelse af kilde.


Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This website was created 13 Jan 2024 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by preben@gravgaard-kristensen.dk