pil pil
Frederik Mathiassen Budde Til Tøllist [7]
(omkr 1580-omkr 1648)
Karen Axelsdatter Urup til Wagenøe [8]
(1590-1656)
Mathias Budde [4]
(1613-1679)
Regitze Sophie Gjedde [6]
(omkr 1613-1653)
Ove Mathiassen Budde [3819]
(omkr 1650-1735)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Else Katrine Markvorsdatter Rodsteen til Lengsholm [3417]

Ove Mathiassen Budde [3819] 3790

  • Født: omkr 1650 3790
  • Ægteskab (1): Else Katrine Markvorsdatter Rodsteen til Lengsholm [3417] omkring 1671 3790
  • Død: 14 Okt. 1735, Kringelmose i en alder omkring 85 år 3790
Billede

punkttegn  Notater:

Han synes ligesom Faderen at have været Militær og er muligt identisk med den Kaptajn Ove Mathiassen, hvis Kompagni 1677 laa i Børg-lum Herred, hvor Ove Buddes Fader da ejede følgende Gods i Torslev Sogn: 2 Gaarde i Krogen, Lille Krogen, Koldbro, Ræv-mose, Hjortmose, Vangkær, Vang og Fladbirk1) og muligt flere, idet f. Eks. Chr. Aalborg, Kaptajn d'Arme under Kaptajn Ove Mathiassens Kompagni, boede paa Gydeje i Torslev S.2.
Derimod er Ove Budde ikke identisk med den Kaptajn Ove Mathiasen, som 1681 og 17 April 1682 samt 20 Okt. 1692 fik Bevilling til at koge Salt paa Læsø,3) thi sidstnævnte døde 1705, og han var forøvrigt gift med Elisabet Andersdatter Weyle.2) En Kaptajn Ove Mathiasen var 1686 tilstede i Nørre Sundby ved Syn over en myrdet Rytter af Major Christoffer Claudis Regiment, men om det er Ove Budde eller Saltkogeren er uvist, da Bopæl ikke omtales.4)
1680 boede Ove Budde i Kalsensgaard i Jetsmark. Det var en ret anselig Gaard paa ca. 16 Tdr. Landgildehk, og her var vel en standsmæssig Bolig, thi 1659 beboedes den af Ritmester-løjtnant Ove Hartvigsen og Fru Margrete Urne. 1664 blev Gaarden udlagt til den bekendte Landsdommer Jens Lassen til Dalum Kloster for en Del af hans Fordring paa Kronen, og af ham købte Ove Budde den antagelig, thi 1681 solgte Ove Budde den til Else Katrine Markvorsdatter Rod-steen til Lengsholm, hvem han kort efter ægtede. Gaarden kom dog snart efter tilbage til Kronen, og da hun ikke ses at have afhændet den, er den maaske blevet indløst af Kronen, da Jens Lassens Affærer kom til Behandling i Rentekammeret (1681-1686), thi Kronen havde ved Afhændelsen forbeholdt sig Indløsningsret, og Gaarden blev derefter henlagt til Regimentsskriverbestillingen. Efter Ægteskabets Indgaaelse er Ove Budde antagelig flyttet til Lengsholm i Lendum Sogn, af hvilken Fru Else Katrine ejede Halvdelen. Her boede de til ca. 1710 i tiltagende økonomiske Vanskeligheder. Den anden Halv-del af Gaarden tilhørte Fru Kirstine Beck til Vraa, der 1674 var blevet Enke efter Fru Else Katrines Farbroder Frederik Rodsteen, og Fru Kirstine var Panthaver i Ove Buddes Halvdel af Gaarden, medens Elisabet Bille, Enke efter Holger Pachs til Sæbygaard, ogsaa var Kreditor. 14 Juli 1706 kom Fru Elisabet Billes Datter, Fru Anne Sofie Pachs, Enke efter Kaptajn Jørgen Skeel og da residerende paa Hørbylund, kørende til Lengsholm sammen med Prokurator Daniel Glasmeier fra Sæby, og da var Fru Kirstine Becks Svigersøn, Justitsraad Jørgen Bille til Ellinggaard, just taget fra Gaarden sammen med Ride-mændene, der vel havde givet Fru Kirstine Indvisning i Gaarden. [Møllerkonen i Sæby skældte hende for en >sort Tæve<, hvortil Anne Sofie svarede: >Skam skal I faa, I skulde drikke mindre og spilde Eders Bærme hvor I drikker Eders 01< (Sæby Tgb. 1707 BL 15).]
Fru Anne Sofie Pachs5) begærede da paa sin Moders Vegne at købe Buddes Halvdel af Gaarden, og ef-ter nogen Vægring indgik han paa at tage ned til Fru Elisabet Bille paa Sæbygaard for at forhandle om Sagen, og her blev han nogle Dage. Ove Buddes Søn, Ove Giedde Budde, vidnede i en i Anledning af Salget opstaaet Retssag, at Salget af Gaarden var blevet afsluttet paa Lengsholm for 7000 RdL og at Fru Elisabet Bille i den Anledning havde foræret ham omtrent 100 RdL, men Fruen vilde ikke vedstaa Købet, idet hun hævdede, at hun havde faaet Gaarden tilslaaet ved Auktion.6) Nogle Maaneder senere krævede Ove Budde Fru Anne Sofie Pachs paa Hørbylund for en Pakke Brevskaber forseg-let med hans Signet, som han havde givet hende i Forvaring, men hun svarede, at hendes Moder havde faaet Pakken.7) Det ses ikke, hvorledes disse Stridigheder endte, men ½ Lengsholm blev 1708 tildømt Fru Kirstine Beck, hvis Svigersøn Jørgen Bille tog sig af Buddes Sag. Da Familien Budde ca. 1710 flyttede fra Lengsholm, fik de en Fæstegaard paa dens Gods at bebo; det var den lille Gaard Kringelmose, der kun havde ca. l/a Td. Hk., og her boede de vel af Familiens Naade. Her døde Fru Else Katrine Rodsteen 1732 efter at have haft mange Familiesorger. Hendes Jordefærd skete standsmæssigt, og der anvendtes bl. a. sort Tøj for 64 Rdl. til Draperi, et i hin Tid ikke ringe Beløb. Ove Budde overlevede hende i ca. 3 Aar og døde paa Kringelmose 14 Okt. 1735, antagelig ca. 85 Aar gammel. Begge er sikkert begravet i Lendum Kirke.
Det var et fattigt Bo, Budde efterlod sig, og Etatsraad Jørgen Bille maatte sørge for at faa ham standsmæssigt jordet, hvilket kostede 33 Daler. Af Regnskabet desangaaende ser vi, at Ligkisten blev betrukket med sort Bay, og at Følget for-tærede 12 Potter Brændevin, ½ Side Flæsk samt 2 Faar for-uden Ost, Fisk, røget Kød, Smør, Æg, Høns, Tobak m. v. Det efterladte Bohave vidnede ogsaa om Fattigdom, selv om det tillige viste, at det havde tilhørt en Mand, som havde kendt bedre Dage. Der var bl.a. et Egebord med Fod, 1 Egeskab med 5 Rum, 2 Fyrreskabe, 1 Egekiste, 1 nyt Egeskrin, 1 læder-betrukket Lænestol, 3 Træstole, 2 Fyrrebænke og 1 Jembilæg-gerovn. Hans personlige Udstyr bestod bl. a. af 1 graabrun slidt Klædeskjole med Messingknapper, 1 gammel sort og graa Kjole med 36 gammeldags smaa Sølvknapper samt 1 gammel Jern-Krumsabel m. v. Paa Gaarden var 4 Heste, 1 Føl, 4 Køer, 1 Kvie, 5 Faar, 1 Vædder, 1 Gris, 2 Gæs og 1 Gase.
Gaardens Bygninger var forfaldne, og Brøstfældigheden takseredes til ca. 70 Rdl., som Jørgen Billes Dødsbo havde til-gode (som Husbond), da Skifteforsamlingen holdtes 25 Septbr. 1736. (Aalborghus m. fl. A. Skiftebreve Nr. 71). Der var utvivlsomt intet til Deling blandt Buddes mange Børn, men desuagtet trak Skifteslutningen længe ud. Det lyder vemodigt i et Brev til Stiftamtmanden fra Else og Birgitte Budde, hvori de fra Lendum 11 Juli 1740 beder om, at Boet maa blive sluttet: >Gud bedre os, det skulde blive saa trakigt (*: traagt = trangt), at vi skulle have saa stor Trang for vores Op-hold<, - men der var ingen Lindring for Trangen at hente i dette Bo.
1) Børglum H. Tgb. 13 Maj 1673.
2) a. St. 10 Juli 1677
3) Rentekammeret
4) Sæby Tgb. 30 Novbr. 1707.
5) Jerslev H. Tgb. 17 Juli 1686.
6) Børglum - Jerslev H. Tgb. 12 Maj 1707.
7) a St. 11 Aug. 1707. 3790


Billede

Ove blev gift med Else Katrine Markvorsdatter Rodsteen til Lengsholm [3417] [MRIN: 1487] omkring 1671.3790 (Else Katrine Markvorsdatter Rodsteen til Lengsholm [3417] blev født omkring 1655 i Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og døde i 1732 3790.)


© Informationer fra denne side må ikke bruges i anden sammenhæng uden tilladelse og uden angivelse af kilde.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7 Jun. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af preben@gravgaard-kristensen.dk